webCTZENS

 

 

 

 

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Σε αυτό το έγγραφο προσδιορίζονται οι γενικοί όροι χρήσης της ιστοσελίδας, όπου :
Ως «Ιστοσελίδα» θα αναφέρεται η δικτυακή τοποθεσία www.webcitizens.gr όπου φιλοξενείται το πληροφοριακό σύστημα webCITIZENS
Ως «χρήστης» θα αναφέρεται ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας.
Ως «προμηθευτής» θα αναφέρεται η κατασκευάστρια της ιστοσελίδας προσωπική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο CITIZENS SOFTWARE και υπεύθυνο τον Ανδρέα Βαριαδάκη του Δημητρίου.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (π.χ. κείμενα, λογότυπα, ήχοι και γραφικά) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του προμηθευτή (ή σε τρίτους με τους οποίους ο προμηθευτής βρίσκεται σε συνεργασία για την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων της ιστοσελίδας) και παρέχεται στο χρήστη αυστηρά για προσωπική χρήση.
Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναπαραγωγή μηχανική ή ηλεκτρονική, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του προμηθευτή.

Τα λογότυπα, γραφικά και τίτλοι και γενικά περιεχόμενο που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα τρίτων και εμφανίζονται εντός της ιστοσελίδας ανήκουν στους ιδιοκτήτες τους οι οποίοι είναι απολύτως υπεύθυνοι για αυτά. Η χρήση τους μέσα από την ιστοσελίδα δεν αποτελεί μεταβίβαση δικαιώματος ή εκχώρηση άδειας χρήσης αυτών.
Η ιστοσελίδα και ο προμηθευτής δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο ή την διαθεσιμότητα άλλων δικτυακών τόπων που συνδέονται με links ή χρησιμοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας.
Ο χρήστης και μόνο αυτός είναι απόλυτα υπεύθυνος για την ακρίβεια και την εγκυρότητα των προσωπικών του στοιχείων με σκοπό την πρόσβαση στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Από τη στιγμή που παρέχεται η δυνατότητα, ο χρήστης έχει τη υποχρέωση να επικαιροποιεί τα προσωπικά του στοιχεία ώστε αυτά να διατηρούνται πλήρη και ακριβή.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την ασφαλή τήρηση των προσωπικών μυστικών κωδικών του που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Φέρει την αποκλειστική ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας των προσωπικών κωδικών και έχει την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του προμηθευτή ώστε αυτός να εκτελέσει τις κατάλληλες διαδικασίες με σκοπό την επαναφορά της ασφάλειας και την εξασφάλιση των δεδομένων του χρήστη.
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σωστή χρήση του λογαριασμού του και για την αποφυγή ενεργειών (π.χ. αντικανονικό κλείσιμο της ιστοσελίδας, χωρίς logout) που μπορούν να δώσουν σε τρίτους μη εξουσιοδοτημένους, δυνατότητα πρόσβασης στο λογαριασμό του ή στα δεδομένα του.

Ο προμηθευτής καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και διαρκή λειτουργία της ιστοσελίδας, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της θα είναι αδιάκοπη και απροβλημάτιστη. Η καλή και συνεχής λειτουργία της ιστοσελίδας εξαρτάται και επηρεάζεται από προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων, από τα δίκτυα επικοινωνιών, τους παρόχους υπηρεσιών internet, το πλήθος των χρηστών καθώς και άλλες αιτίες που αποτελούν ανώτερη βία και για τα οποία προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη. Ως εκ τούτου ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά προερχόμενη από τη χρήση της ιστοσελίδας, την αδυναμία πρόσβασης του χρήστη σε αυτή, την απώλεια προσφερόμενου περιεχομένου και υπηρεσιών, την προσωρινή μείωση των δυνατοτήτων ή χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας, την καθυστέρηση ή προσωρινή διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή την μερική ή ολική απώλεια των δεδομένων του χρήστη. Επισημαίνεται ότι ο χρήστης – πέραν του καθημερινού backup που τηρείται αυτόματα με υποχρέωση του προμηθευτή – έχει τη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον backup των δεδομένων όποτε κρίνει αναγκαίο.
Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να μην προβαίνει σε ενέργειες παράνομες ή καταχρηστικές ή αντίθετες με τα συναλλακτικά ήθη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε άλλους χρήστες ή και να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την απροβλημάτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας.
Ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζημιώσει πλήρως τον προμηθευτή έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα χρήσης του δικτυακού τόπου.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους, χρήσης της ιστοσελίδας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει τον προμηθευτή για κάθε θετική ή/και αποθετική ζημιά υποστεί από τη χρήση αυτή.

Ενδέχεται η ιστοσελίδα να χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύει τις προτιμήσεις του χρήστη. Τα cookies είναι απλά αρχεία κειμένου, και δεν έχουν πρόσβαση, ούτε αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία ή δεδομένα του χρήστη. Ο χρήστης πρέπει να αποδεχτεί την χρήση των cookies ως απαραίτητου συστατικού της καλής λειτουργίας της ιστοσελίδας διαφορετικά δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή.
Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης και σε περίπτωση που διαφωνεί να απέχει από τη χρήση της ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που υπάρχουν ειδικότεροι όροι χρήσης για επιμέρους υπηρεσίες της ιστοσελίδας, αυτοί θα ισχύουν από κοινού και όπου υπάρχει σύγκρουση, θα ισχύουν οι ειδικότεροι όροι κάθε υπηρεσίας.
Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά τη λειτουργία της ιστοσελίδας καθώς και να αλλάζει τους όρους χρήσης στο παρόν έγγραφο χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο χρήστης της ιστοσελίδας θα πρέπει να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τυχόν αλλαγές καθώς η συνέχιση χρήσης της ιστοσελίδας από μέρους του, συνεπάγεται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τα περιεχόμενα και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από τον προμηθευτή που απορρέει από τους παρόντες όρους χρήσης δεν συνιστά ούτε ερμηνεύεται ως παραίτηση από αυτό.
Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.